Lớp học Thực tập tốt nghiệp(420300274304),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHLQT12A - TTDN - N4 (DHLQT12A - TTDN - N4) trên hệ thống phần mềm đào tạo