Lớp học Cơ học môi trường liên tục(706400503801),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Kỹ thuật Cơ khí 8B (CHCK8B) trên hệ thống phần mềm đào tạo