Lớp học Dao động kỹ thuật(706400503701),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Kỹ thuật Cơ khí 8B (CHCK8B) trên hệ thống phần mềm đào tạo