Lớp học Kỹ thuật đo lường và cảm biến (706400501901),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao học Kỹ thuật Cơ khí 8B (CHCK8B) trên hệ thống phần mềm đào tạo