Lớp học Công nghệ chế tạo máy 1(420300063804),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CN kỹ thuật Cơ điện tử 14B (DHCDT14B) trên hệ thống phần mềm đào tạo