Lớp học Cơ kỹ thuật(420300431101),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CN KT Cơ điện tử 15A - 7510203 (DHCDT15A) trên hệ thống phần mềm đào tạo