Lớp học Cơ lý thuyết - Tĩnh học(422000146001),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Chế tạo máy 15A CLC - 7510202C (DHCT15ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo