Lớp học Dao động kỹ thuật(423701050101),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHCK14VL (DHCK14VL) trên hệ thống phần mềm đào tạo