Lớp học Hệ cơ điện tử(420300321801),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: DHCDT12-HL-Hethongcodientu (4203003218) trên hệ thống phần mềm đào tạo