Lớp học Kỹ thuật điều khiển tự động(420300068706),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học ĐK tự động 14A - 7510303 (DHDKTD14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo