Lớp học Kỹ thuật an toàn(422000357904),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Điện 14B Chất lượng cao (DHDI14BTT) trên hệ thống phần mềm đào tạo