Lớp học Kỹ thuật điều khiển tự động(422000198203),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học ĐK tự động 14ATT - 7510303 (DHDKTD14ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo