Lớp học Kết cấu động cơ đốt trong(020300260210),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: KCDCDT_CDOTHL_D2 (KCDCDT_CDOTHL_D2) trên hệ thống phần mềm đào tạo