Lớp học Kết cấu động cơ đốt trong(020300260204),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 20C (CDOT20C) trên hệ thống phần mềm đào tạo