Lớp học Khóa luận tốt nghiệp (420300125501),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kế toán 12A (DHKT12A) trên hệ thống phần mềm đào tạo