Lớp học Hệ thống điều khiển động cơ(420300079001),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: HTDKDC_DHOT_HL_D2 (HTDKDC_DHOT_HL_D2) trên hệ thống phần mềm đào tạo