Lớp học Hệ thống điện động cơ ôtô (420300085703),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Ôto 13C (DHOT13C) trên hệ thống phần mềm đào tạo