Lớp học Hóa keo(422000412201),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Hóa 14A Chất lượng cao (DHHO14ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo