Lớp học Hóa keo(420300347103),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Hóa 14C (DHHO14C) trên hệ thống phần mềm đào tạo