Lớp học Hóa học xanh(420300112202),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Hóa 14B (DHHO14B) trên hệ thống phần mềm đào tạo