Lớp học Hóa học xanh(422000173501),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Hóa 14A Chất lượng cao (DHHO14ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo