Lớp học Hóa học Polymer(420300155002),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CN Hữu cơ 13B (DHHC13B) trên hệ thống phần mềm đào tạo