Lớp học Điện hóa học(420300344404),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Hóa 14D (DHHO14D) trên hệ thống phần mềm đào tạo