Lớp học Điện hóa học(420300344401),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Hóa 14A (DHHO14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo