Lớp học Các hệ thống thông minh doanh nghiệp(420300371718),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kế toán 14C (DHKT14C) trên hệ thống phần mềm đào tạo