Lớp học Định tuyến và chuyển mạch(423700923301),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CNTT 15A VLVH liên thông (DHCNTT15AVL) trên hệ thống phần mềm đào tạo