Lớp học Kinh tế vĩ mô(420300095302),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học QT khách sạn 14A (DHKS14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo