Lớp học Lập kế hoạch sản xuất(420300089102),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thời trang 12B (DHTR12B) trên hệ thống phần mềm đào tạo