Lớp học Cải tiến sản xuất ngành may(420300122801),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thời trang 12A (DHTR12A) trên hệ thống phần mềm đào tạo