Lớp học Thực tập doanh nghiệp 1(420300259111),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thiết kế Thời trang 12A (DHTKTR12A) trên hệ thống phần mềm đào tạo