Lớp học Ngoại ngữ cho kỹ sư xây dựng(420300236901),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kỹ thuật Xây dựng 14A (DHKTXD14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo