Lớp học Kết cấu thép(420300358802),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kỹ thuật Xây dựng 14A (DHKTXD14A) trên hệ thống phần mềm đào tạo