Lớp học Kết cấu thép(420300358801),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kỹ thuật Xây dựng 14B (DHKTXD14B) trên hệ thống phần mềm đào tạo