Lớp học Kết cấu nhà cao tầng(420300238402),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kỹ thuật công trình xây dựng 13A (DHKTCTXD13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo