Lớp học Cơ học kết cấu(420300205504),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: HL_K13_CHKC_4203002055 (HL_K13_CHKC_4203002055) trên hệ thống phần mềm đào tạo