Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(420300319231),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Anh Văn 16I - 7220201 (DHAV16I) trên hệ thống phần mềm đào tạo