Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(420300319226),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Anh Văn 16D - 7220201 (DHAV16D) trên hệ thống phần mềm đào tạo