Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(420300319247),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học QT du lịch lữ hành 16E - 7810103 (DHLH16E) trên hệ thống phần mềm đào tạo