Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(420300319228),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Anh Văn 16F - 7220201 (DHAV16F) trên hệ thống phần mềm đào tạo