Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(422000357504),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Tài chính Ngân hàng 16A CLC - 7340201C (DHTN16ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo