Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(420300319256),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Ô tô 16B - 7510205 (DHOT16B) trên hệ thống phần mềm đào tạo