Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(420300319254),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thực phẩm 16B - 7540101 (DHTP16B) trên hệ thống phần mềm đào tạo