Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(422000357506),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Thực phẩm 16A CLC - 7540101C (DHTP16ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo