Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(420300319233),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Công nghệ thông tin 16A- 7480201 (DHTH16A) trên hệ thống phần mềm đào tạo