Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(420300319246),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học QT du lịch lữ hành 16D - 7810103 (DHLH16D) trên hệ thống phần mềm đào tạo