Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(420300319207),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học CN KT Nhiệt lạnh 16A - 7510206 (DHNL16A) trên hệ thống phần mềm đào tạo