Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(420300319219),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Tài chính Ngân hàng 16A - 7340201 (DHTN16A) trên hệ thống phần mềm đào tạo