Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(420300319229),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Anh Văn 16G - 7220201 (DHAV16G) trên hệ thống phần mềm đào tạo