Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(422000357509),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kỹ thuật Phần mềm 16B CLC - 7480103C (DHKTPM16BTT) trên hệ thống phần mềm đào tạo