Lớp học Kỹ năng làm việc nhóm(420300319227),HK1 (2020-2021) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Anh Văn 16E - 7220201 (DHAV16E) trên hệ thống phần mềm đào tạo